Föreningen Barnens Framtid 802467-1573

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BARNENS FRAMTID, 802467-1573, 2018-10-27

§ 1 Föreningens firma

”Barnens Framtid” är en politiskt och religiöst obunden förening med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att med FN:s Barnkonvention som grund arbeta för att förbättra Barns villkor i världen. Specifikt fokuserar föreningen på att utforma egna samt stödja andra som arbetar med fritidsverksamheter för social/ekonomiskt utsatta barn inom Västra Götalandsregionen med inriktning mot att skapa

  • Trygghet
  • Gemenskap
  • Självkänsla
  • Växa

Aktiviteter skall alltid utformas och drivas i enlighet med ovan värdeord och utöver detta kan det förekomma aktiviteter som ramar in lägret såsom musik, segling eller annan aktivitet av liknande karaktär.

Vidare kommer aktiviteterna att hållas i formen endagsläger alternativt under flera dagar såväl i av föreningen hyrd facilitet alternativt i annan förenings lokal.

Ekonomiska medel skall föreningen tillskansa sig genom att arbeta med insamling av textiler samt skor. Denna insamling sker med hjälp av utplacering av insamlingsboxar där allmänheten lämnar sina gåvor. För att insamlingen ska ske så kostnadseffektivt som möjligt ska föreningen tillhandahålla en lätt lastbil, lämplig för ändamålet som medlemmarna kan använda vid insamling/tömning av insamlingsboxarna.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Vidare krävs erlagd medlemsavgift i enlighet med gällande regler.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Kostnad för medlemskap för 2018 sätts till 500kr.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av 1 ordförande, samt 2 övriga ledamöter och till dessa 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt kassör.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

Föreningens firma tecknas av föreningen utsedd kassör. För år 2018 utses Roman Stepanek till kassör.

Styrelsen är beslutsför då 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enighet. Vid lika röstetal gäller enkel majoritet, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31/3.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av 1 på årsmötet utsedd revisor. Revisorer ska senast den 15/4 avge sin revisionsberättelse.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen snarast efter färdigställt årsbokslut, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 15 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelseför det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år
13. Val av revisorer samt suppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem som har erlagt medlemsavgift och fått detta bekräftat en röst. Rösträtten är personlig och kan/kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 20 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet som arbetar i enlighet med föreningens ändamål.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BARNENS FRAMTID

Adress:
Barnens Framtid,
Postbox 9187,
400 94 Göteborg
031-706 98 13 (Till Styrelsen)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Powered by: Aveny production